Obchodné podmienky

1. Základné údaje

Prevádzkovateľ internetového portálu

Ráj nehtů.cz / Raj nechtov.sk
David Babůrek
Na Výrovce 684
417 41 Krupka
Česká republika
IČ: 75268922
DIČ: CZ7802152875
(ďalej len "dodávateľ")

Bankové spojenie: 2700083571/8330

Korešpondenčná adresa a adresa prevádzky:
 
Ráj nehtů.cz / Raj nechtov.sk
Školní 514/15
415 01 Teplice
Česká republika
Tel.: 00420 775 111 600
 

2. Objednávka tovaru

Všetky objednávky na www.rajnechtov.sk sú považované za záväzné. Objednaním kupujúci stvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu. Okamihom potvrdenia je uzatvorená kúpna zmluva.

Zrušenie objednávky
Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdení objednávky dodávateľom. Ak zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

3. Zasielanie tovaru

Dodacia doba
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodané v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 1-3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Nezodpovedáme za prípadné oneskorenie, ktoré budú zavinené poštou alebo zbernou službou. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Spôsob dopravy
Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Českej republiky a Slovenska. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám. Ceny za dopravu a ďalšie poplatky môže overiť na stránke Doprava.

Spôsob uhradenia ceny za tovar
Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť dobierkou v mieste prevzatia tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje na náš účet 2700083571/8330 u FIO banky.

Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku.
Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Prevzatie tovaru
Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a stvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodené. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy potom nie je možné brať zreteľ a budú zamietnuté.

Podmienky prevzatia tovaru vrátane zodpovednostných vzťahov sa líši v závislosti na zvolenom dopravcovi, viac v sekcii "Poštovné a doprava".

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom
Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, ak sa strany nedohodnú inak.

4. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy sa riadi zákonom č. 367/2000. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, ods. 7 (zákon č. 40/1964 Sb., v znení neskorších predpisov) a § 54 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť môže zákazník tak, že tovar do zákonnej doby 14tich dní doručí obchodným či doporučeným balíkom do prevádzky predávajúceho, popr. tovar doručí osobne. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo daňového dokladu a bankový účet kupujúceho, na ktorý mu bude poukázaná čiastka vo výške ceny zakúpeného tovaru.

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy v súlade s § 1837 písm. g občianskeho zákonníka pri prevzatí tovaru v uzatvorenom obale, ktoré z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Predávajúci posúdi stav vráteného tovaru podľa nasledujúcich podmienok a oznámi kupujúcemu stav:
Vrátený tovar musí spĺňať nasledujúce podmienky:

* byť v pôvodnom nepoškodenom obale
* nesmie byť použité
* musí byť nepoškodené
* musí byť kompletné (vrátane pôvodného príslušenstva)
* kupujúci sa musí preukázať dokladom o kúpe daného tovaru

Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený.

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom než neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť hlavne náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebený tovar a pod.).

Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Ak zákazník vráti kompletnú objednávku je predávajúci povinný vrátiť okrem ceny tovaru aj uhradené náklady za poštovné od predávajúceho k zákazníkovi.

V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť alebo bude uschovaný v sídle predávajúceho.

Podľa zákona je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skutočné a doložiteľné náklady spojené s vrátením tovaru.

5. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a e-mailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

Ak zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ zdeľovať e-mailom a telefonicky obchodné správy s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytne žiadnej ďalšej osobe.

Údaje, ktoré dodávateľ o zákazníkovi uchováva a spracováva môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to po prihlásení do "Klientske centrum".

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných správ môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak že zašle e-mailovú správu na info@seznam.cz alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

6. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky zverejní na internetových stránkach www.rajnechtov.sk najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.